WSPARCIE TECHNICZNO-
TECHNOLOGICZNE

Warunkiem dobrej, rzetelnej współpracy jest indywidualne podejście, które gwarantuje poznanie potrzeb i oczekiwań klienta, a tym samym dostarczenie wysokiej jakości produktów. Jesteśmy przekonani, że możemy to osiągnąć jedynie przez pełną synergię działań, wymianę doświadczeń i ciągłe doskonalenie technologii produkcji. Z tego powodu opracowaliśmy i wdrożyliśmy Program Q-AL, który stanowi płaszczyznę współpracy z naszymi klientami.

Jak działa Program Q-AL?

Wykorzystując nasze wieloletnie doświadczenie oraz posiadaną wiedzę z zakresu technologii odlewania, w ramach programu Q-AL oferujemy wszystkim klientom szeroki zakres badań i testów przemysłowych, mających na celu optymalizację procesów odlewania.

identyfikacja przyczyn powstawania wad w procesach odlewniczych

optymalizacja procesu topienia i zagospodarowania odpadów technologicznych

dobór optymalnego procesu rafinacji i filtracji ciekłego metalu

dobór i optymizacja procesu modyfikacji i rozdrabniania ziarna

dobór optymalnego gatunku stopu pod kątem zastosowanej technologii produkcji

dobór optymalnego gatunku stopu pod kątem oczekiwanych właściwości mechanicznych i użytkowych odlewu

Współpracujemy z akredytowanym laboratorium

Realizacja tak szerokiego programu badań i testów jest możliwa dzięki współpracy z niezależnym akredytowanym laboratorium.

Zakres realizowanych badań obejmuje między innymi:

Grafika przedstawia mikroskop

Obserwacje mikroskopowe makr i zgładów metalograficznych

Obserwacje mają na celu ocenę struktury makro- i mikroodlewów, służą też identyfikacji wielkości wydzieleń fazowych, np. typu AlFeSi, AlFeMnSi itp. Badania te prowadzi się również pod kątem oceny rozmiarów porowatości czy występowania wtrąceń (zanieczyszczeń). Stosując obserwację na mikroskopie skaningowym w trybie BSE, można przeprowadzać analizy chemiczne mikroobszarów (np. wtrąceń), co ułatwia określenie ich pochodzenia lub mechanizmu powstawania tego typu wady w odlewie.

Badania własności wytrzymałościowych

Przeprowadza się je w jednoosiowej próbie rozciągania oraz próbie twardości. Badania mają na celu wyznaczenie granicy plastyczności, wytrzymałości, wydłużenia oraz twardości HB próbki wyciętej z gotowego odlewu lub próbki odlanej w specjalnej kokili wytrzymałościowej. Wyniki tych badań pozwalają ocenić wpływ parametrów odlewania, składu chemicznego stopu czy zastosowanej obróbki cieplnej na końcowe własności wyrobu gotowego jakim jest odlew.

Grafika przedstawia urządzenie do pomiaru wytrzymałości

Testy jakości ciekłego metalu

Badania umożliwiają ocenę jakości ciekłego metalu w czasie rzeczywistym. Możliwość realizacji badań bezpośrednio w warunkach przemysłowych, w czasie trwania procesu produkcyjnego, daje ogromne możliwości obserwacji wpływu poszczególnych parametrów technologicznych na jakość ciekłego metalu. Pozwala to w znaczący sposób skrócić czas niezbędnych analiz i ograniczyć koszty badań w laboratorium. W skład badań wchodzą:

  • analiza zawartości wodoru urządzeniem ALSCAN

  • ocena czystości ciekłego metalu aparatem PREFIL

  • analiza termiczna procesu krzepnięcia aparatem TA 110

Badania oceny własności reologicznych ciekłego metalu

Zaliczamy do nich badania przy użyciu zestawu kokil Metal Health System firmy N–tec. Testy te pozwalają przeprowadzić ocenę porównawczą, np. wpływu różnych parametrów temperaturowych formy i ciekłego stopu, a także wpływu odmiennych składów chemicznych lub udziału poszczególnych składników stopowych na lejność stopu oraz skłonności odlewu do tworzenia porowatości, skurczu, pęknięć na gorąco itp.

Badania i analizy chemiczne

Wykonuje się je w celu określenia dokładnego składu chemicznego stopu odlewniczego, zaprawy czy dodatku stopowego, np. dla celów analiz rozjemczych. Należy do nich zaliczyć:

  • oznaczanie zawartości wodoru w aluminium i jego stopach aparatem LECO
  • ilościowe analizy składu chemicznego aluminium i jego stopów
  • oznaczanie wtrąceń niemetalicznych w stopach aluminium

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania!

Władysław Wężyk

Dyrektor ds. Produkcji

+48 33 846 44 03 wew. 122 wladyslaw.wezyk@bobrek.com.pl
Powrót na stronę główną